İhracaatçıya hususi pasaport… « İzmit Pusula Gazetesi

23 Eylül 2023 - 20:13

İhracaatçıya hususi pasaport…

İhracaatçıya hususi pasaport…
Son Güncelleme :

16 Aralık 2017 - 12:09

Ekonomi bakanlığı mal ihracaatı yapan ihracaatçılara hususi pasaport veriyor.

Hususi pasapot almak için ilgili mevzuat ve belgeler aşağıda ki gibi…

İHRACATÇI FİRMA YETKİLİLERİ İÇİN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
BAŞVURU USULÜ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Hususi damgalı pasaport almaya hak kazanan mal ihracatçısı firmalar, resmi dış ticaret
istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenir ve Ekonomi Bakanlığı Bölge
Müdürlükleri (Bölge Müdürlüğü) ile İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine bildirilir.
2. Hususi damgalı pasaport almak üzere başvuruda bulunacak firma yetkilisi (müracaat
sahibi), firma tarafından belirlenir. (Müracaat sahibi; firmanın sahibi, ortağı yahut çalışanı
olabilir.)
Müracaat Sahibi Tarafından Yapılacak İşlemler
3. Hususi damgalı pasaport başvurusu, www.ekonomi.gov.tr adresinden temin edilen
“İhracatçı Firma Yetkilileri İçin Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu” (form) aracılığıyla
yapılır.
– Form, müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulur. Form elektronik ortamda ya da
el ile doldurulabilir.
– Formun doldurulmasını müteakip formda yer alan “fotoğraf” kısmına fotoğraf yapıştırılır.
Forma yapıştırılacak fotoğrafın biyometrik olması zorunlu değildir. Ancak Emniyet
Müdürlüğüne yapılacak başvuruda formla birlikte ibraz edilecek 2 adet fotoğrafın biyometrik
(cepheden çekilmiş, arka fon rengi beyaz ve ICAO Standartlarına uygun) olması zorunludur.
– Formun formatı kesinlikle değiştirilmez.
– Formun ön ve arka yüzü tek yaprakta olmalıdır.
– Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlara dikkat edilmelidir.
– Formda “Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer verilen
bilgilerde kısaltma yapılmaz.
– Müracaat sahibi Nüfus Cüzdanına sahipse, formda yer alan “Seri No” satırına nüfuz
cüzdanının ön yüzünde “SERİ” satırında yer alan 1 harf ve 2 rakam ile “No” ibaresinden sonra
belirtilmiş olan 6 haneli rakamın yazılması, “Geçerlilik Tarihi” satırının boş bırakılması,
“Veren Makam” satırına Nüfuz Cüzdanının arka yüzünde yer alan “Verildiği Yer” kısmında
yer alan bilginin yazılması gerekmektedir.
– Müracaat sahibi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartına sahipse, formda “Nüfus
Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Bilgileri” kısmında yer alan tüm bilgilerin eksiksiz
olarak doldurulması gerekmektedir.
– Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama bulunmaz.
– Müracaat sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurularak imzalanan form, firmayı temsil ve
ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanır.
4. Form, aşağıda belirtilen belgeler eklenerek, bir dilekçe ekinde firmanın üyesi olduğu
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine postayla, kargoyla veya elden iletilir.
A- Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu tevsik etmeye yönelik belgeler:
– Firma sahibi veya ortağı için firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicili
gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ve diğer belgeler (İbraz edilen Ticaret
Sicili Gazetesinin güncel olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği tarafından
2/4
www.ticaretsicil.gov.tr adresinden teyit edilir veya firmalardan ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin
Ticaret Sicil Müdürlüğünce onaylanmış sureti talep edilir.)
-Anonim şirket yapısına sahip tüzel kişilerin hisselerinin devredilmesi suretiyle ortaklık
yapısının değişmesi halinde, firma sahibi veya ortağı olduğunu gösterir pay defterinin ilgili
sayfalarının ve pay devrine ilişkin yönetim kurulu kararının birer örneği
– Firma çalışanı için başvurunun yapıldığı tarih itibariyle geçmişe dönük 3 aya ait SGK
bildirgesinin aslı (e-bildirge asıl olarak kabul edilir)
B- Formu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduğunu
tevsik etmeye yönelik belgeler:
– Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli noter onaylı imza sirküleri aslı (İmza
sirkülerinin, aslı ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince görülmesi ve onaylanması
kaydıyla yalnızca fotokopisi muhafaza edilebilir.)
C- 1 adet Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi
Ç- İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince https://pasaport.ekonomi.gov.tr/ adresinden
erişilebilecek sisteme veri girişi yapılabilmesi ile başvuruya ilişkin diğer işlemlerin tekemmül
ettirilebilmesini teminen, aşağıda belirtilen bilgileri eksiksiz olarak içeren belgeler
– Firmanın vergi kimlik numarası, unvanı, adresi, web adresi (varsa), elektronik posta adresi
(varsa), bulunduğu şehir, posta kodu, telefon numarası ve faks numarası
– Müracaat sahibinin TC Kimlik Numarası, adı ve soyadı, adresi, elektronik posta adresi,
bulunduğu şehir, posta kodu, ev/iş telefon numarası ve cep telefon numarası
– Müracaat sahibinin başvuruda bulunacağı Bölge Müdürlüğü (Müracaat sahibi, başvurusunu
tercih edeceği herhangi bir Bölge Müdürlüğüne yapabilir.)
– Müracaat sahibi, formun ve Bölge Müdürlüğünü/Emniyet Müdürlüğünü muhatap üst yazının
tarafına postayla/kargoyla gönderilmesini talep ediyorsa gönderimin yapılacağı adres
5. Eksik belge ile müracaat halinde başvuru işleme alınmaz.
6. Formda yer verilen “Firma Yetkilisinin Öğrenim Durumu”nu tevsik etmeye yönelik
belgelerin İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine, Bölge Müdürlüklerine ve Emniyet
Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
7. 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ve varsa
daha önce alınmış pasaportların İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine ve Bölge
Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamakta olup, anılan belgelerin Emniyet
Müdürlüklerine yapılacak başvuru esnasında ibrazı zorunludur.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Tarafından Yapılacak İşlemler
8. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği;
– Formda yer alan bilgilerin tam ve doğru olarak doldurulduğunu,
– Müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğunu,
– Formu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduğunu
ibraz edilen belgeler üzerinden inceler.
3/4
9. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince https://pasaport.ekonomi.gov.tr/ adresinden
erişilebilecek sisteme girilerek, firmaya ve müracaat sahibine ilişkin bilgiler ilgili alanlara
eksiksiz olarak girilir. Anılan sistemin gereğince kullanılmasına azami özen gösterilir.
10. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince yapılacak incelemeyi ve
https://pasaport.ekonomi.gov.tr/ adresinden erişilebilecek sistemdeki işlemlerin
tamamlanmasını müteakip form, firmanın üyesi olduğu İhracatçı Birliği yönetim kurulu başkanı
veya yetkilendireceği başkan yardımcısı tarafından imzalanır. İhracatçı Birliği yönetim kurulu
başkanınca başkan yardımcısının yetkilendirilmesi, yazılı olmak kaydıyla, ilgili İhracatçı
Birliği Genel Sekreterliğince uygun görülen şekilde yapılabilir. İhracatçı Birliği yönetim kurulu
başkanı birden fazla başkan yardımcısını yetkilendirilebilir.
11. Formda yer alan bilgilerin eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı olması durumunda, formu
imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmanın temsil ve ilzama yetkili temsilcisi ve
ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı/başkan yardımcısı sorumludur.
12. Formda yer alan “Düzenlenme Tarihi”, “Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek
Toplam Yetkili Sayısı” ve “Mühür” kısımları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince
doldurulmaz/mühürlenmez. Bu kısımlar, Bölge Müdürlüğünce doldurulmak ve mühürlenmek
üzere boş bırakılır.
13. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesini
müteakip form, bir üst yazı ile müracaat sahibinin başvuracağı Bölge Müdürlüğüne gönderilir
veya ilgilinin talebi üzerine, müracaat sahibinin başvuracağı Bölge Müdürlüğünü muhatap üst
yazı ile birlikte ilgiliye elden teslim edilir.
14. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince işlemleri tamamlanan form ile ilgili Bölge
Müdürlüğünü muhatap üst yazının elden teslim alınması halinde üst yazı ve eki form ilgili
tarafından Bölge Müdürlüğüne sunulur.
15. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince işlemleri tamamlanan formun bir örneği ile
müracaat sahibi tarafından başvuruda ibraz edilen belgeler, İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
tarafından muhafaza edilir.
Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler
16. Bölge Müdürlüğü;
– Formun eksiksiz olarak doldurulduğunu,
– Firmanın pasaport alabilecek yetkili sayısını
kontrol eder. Formda firmanın hususi damgalı pasaport alabilecek yetkili sayısına ilişkin kısım
Bölge Müdürlüğünce işaretlenir.
17. Bölge Müdürlüğünce https://pasaport.ekonomi.gov.tr/ adresinden erişilebilecek sisteme
girilerek, firmaya ve müracaat sahibine ilişkin bilgiler kontrol edilir. Anılan sistemin
gereğince kullanılmasına azami özen gösterilir.
18. Bölge Müdürlüğünce yapılacak incelemeyi ve https://pasaport.ekonomi.gov.tr/
adresinden erişilebilecek sistemdeki işlemlerin tamamlanmasını müteakip form, Bölge Müdürü
veya yetkilendireceği Bölge Müdür Yardımcısı tarafından imzalanır ve mühürlenir, formda yer
alan “Düzenlenme Tarihi” kısmı doldurulur. Bölge Müdürünce Bölge Müdür Yardımcısının
yetkilendirilmesi, yazılı olmak kaydıyla, ilgili Bölge Müdürlüğünce uygun görülen şekilde
yapılabilir. Bölge Müdürü birden fazla Bölge Müdür Yardımcısını yetkilendirilebilir.
4/4
19. Bölge Müdürlüğünce gerekli işlemlerin tekemmül ettirilmesini müteakip form,
müracaat sahibinin başvuracağı Emniyet Müdürlüğünü muhatap bir üst yazı ile birlikte ilgiliye
elden teslim edilir veya ilgilinin talebi üzerine başvuruda beyan edilen adrese posta yoluyla
gönderilir.
20. Bölge Müdürlüğünce işlemleri tamamlanan form ile ilgiliye elden teslim
edilen/gönderilen yazının birer örneği Bölge Müdürlüğü tarafından muhafaza edilir.
21. Müracaat sahibince formun arka yüzünde belirtilen ilave belgelerle birlikte Bölge
Müdürlüğünden temin edilen üst yazının muhatabı Emniyet Müdürlüğüne şahsen başvuru
yapılır.
22. Emniyet Müdürlüğüne yapılacak başvuruda formun yanı sıra ibraz edilecek gerekli
belgeler şunlardır:
– Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Aslı
– Pasaport alacak kişi için iki adet Biyometrik Fotoğraf (cepheden çekilmiş, arka fon rengi
beyaz ve ICAO Standartlarına uygun)
– Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont
– Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi
Diğer Hususlar
23. Formun düzenlenme tarihinden itibaren 60 gün geçerli olduğuna, bu kapsamda,
müracaat sahibi tarafından Emniyet Müdürlüklerine yapılacak başvuruların formun geçerlilik
süresi içinde yapılmasına dikkat edilir.
24. Bölge müdürlüklerinin, “İhracatçılar İçin Hususi Damgalı Pasaport Başvuru Formu” ve
belgelerini imzalamaya yetkili kılınan Bölge Müdürü ve/veya Bölge Müdür Yardımcılarının
imza sirküleri, birer yıllık dönemler halinde her yılın 1 Ocak tarihine kadar bulundukları ilin İl
Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne gönderilir. Formu imzalamaya yetkili kılınan
Bölge Müdürlüğü yetkilisinin değişmesi halinde durum, ilgili Bölge Müdürlüğünce derhal
bulundukları ilin İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne bildirilir.
25. Form tüm ilgililerce ıslak imza ile imzalanır.
26. Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme
şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun
geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen on beş
gün içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma
tarafından derhal formu onaylayan Bölge Müdürlüğüne, Bölge Müdürlüğünce derhal
pasaportu veren il emniyet müdürlüğüne bildirilir ve pasaport emniyet müdürlüğünce
iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve
bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine on
yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.
Detaylı bilgi almak için İhracat İletişim Noktası ( 4444363) ile görüşebilirsiniz

EN ÇOK KAZANANLAR

EN ÇOK KAYBEDENLER

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

YORUM YAP

DÖVİZ KURU

BIST100
DOLAR
EURO
BITCOIN
ÇEYREK ALTIN
GRAM ALTIN